top of page

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca ‘’Sözleşme’’ olarak anılacaktır.) 2Z TEKNOLOJİ YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca ‘’Şirket’’ olarak anılacaktır.) ile ‘’Okut’’isimli oyundan (kısaca “Oyun” olarak anılacaktır.) ve Oyun ile bağlantılı her nevi hizmetten faydalanmak için işbu Sözleşme’de yer alan şartları ve hükümleri kabul eden ‘’Kullanıcı’’ arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de büyük harfle başlayan kelimeler aşağıdaki anlamlara gelmektedir: Site: Şirket tarafından Oyun ve bağlı hizmetlerin yayınlandığı okut.io adlı web sitesini,Uygulama: Site’de yayınlanan, erişim sağlanan ve/veya AppStore, Google Play Store platformlarından indirilebilen Okut: Eğlenerek Öğren adlı uygulamayı,Kullanıcı: Şirket tarafından yayınlanan, erişim sağlanan ve indirilebilen Oyun ve bununla bağlantılı dijital içerik veya verileri, Site üzerinden sunulan veya satışa konu edilen Oyunla bağlantılı her nevi ürün ve/veya hizmeti kullanan kişiyi, Platform: https://okut.io/ adlı internet sitesini ve mobil uygulamasını, Hizmet: Şirket tarafından Kullanıcı’ya sunulan oyun ve bağlantılı dijital içerik veya verilerini ifade eder.

3. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; Şirket tarafından okut.io web sitesi ve/veya AppStore, Google Play Store platformları üzerinden “Okut: Eğlenerek Öğren” uygulaması ile indirilebilen “Okut” isimli oyun ve bununla bağlantılı dijital içerik veya verilerin, uygulama üzerinden sunulan veya satışa konu edilen Oyun ile bağlantılı her nevi ürün ve/veya hizmetin Site/Uygulamanın kullanılmasının ve/veya Oyun başta olmak üzere buradaki içeriklerden doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde yararlanılmasının tabi olduğu kullanım şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesidir.

 

4. KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Şirket, belirli şartlar dahilinde Kullanıcı’ya Platform üzerinden ulaşabileceği Oyun ve Oyunla bağlantılı içerik, ürün ve hizmet sunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Kullanıcı, Şirket tarafından verilen hizmetten faydalanmak amacıyla gerekli kurulum ve indirme işlemlerini tamamlaması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Kullanıcı, Platform’un Hizmet’in aktif bir parçası olduğunu ve Platform’un her türlü kullanımının işbu Sözleşme ve bağlantılı diğer Şirket kural ve düzenlemeleriyle aynı şart ve koşullarda olduğunu kabul ve beyan eder.

4.4. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin şartlarına bağlı olarak sağlanan Hizmet’in sadece kendi kullanımı için verildiğini, bu hizmeti ticari amaçlarla kullanamayacağını ve Hizmet’in devredilemez ve geri alınabilir nitelikte olduğunu kabul ve beyan eder.

4.5. Kullanıcı, Platform’un tamamı veya herhangi bir bölümü üzerinde bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanım gerçekleştirmeyeceğini, Platform’un iletişim veya teknik sistemlerini engelleyen, değiştiren, bozan ya da sistemlere müdahale edecek her türlü davranıştan kaçınacağını, Platform üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacağını, diğer kullanıcılarının verilerine veya sistem yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmayacağını ve yalnızca işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dahilinde Platform’u kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’ye ve hukuka aykırı kullanımın tespiti halinde; Şirket, Kullanıcı’yı yetkili makamlara bildirme dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve fiili tedbiri alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu tür kullanımlar nedeniyle oluşabilecek her türlü zarar ve taleplerden münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4.6. Şirket, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de belirlenen yükümlüklerine ve/veya ilgili mevzuata aykırı davranması halinde kaydını askıya alabilir, iptal edebilir ve/veya işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak hiçbir bildirime gerek kalmaksızın feshedebilir.

4.7. Kullanıcı,  Platform’u  kullanırken ilgili mevzuata, işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya Şirket tarafından yapılacak her türlü duyuru, açıklama ve bilgilendirmelere, kamu düzenine ve ahlak kurallarına riayet edeceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına, mülkiyet haklarına ve hukuka aykırılık teşkil edecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınacağını aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden münhasıran sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

4.8. Şirket, makul bir süre öncesinde Kullanıcı’yı bilgilendirmek şartıyla ya da haklı gördüğü sebeplerin varlığı halinde bildirime gerek olmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik, güncelleme, ekleme ve/veya çıkarma yapabilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, Platform’a yüklendiği tarihte Kullanıcı bakımından hüküm ifade edecektir. Kullanıcı’nın Platform’a erişimi veya Platform’u kullanmaya devam etmesi, değiştirilmiş, güncellenmiş, ekleme veya çıkarma yapılmış hükümlerin Kullanıcı tarafından kesin olarak kabul edildiği anlamına gelir.

4.9. Şirket, makul bir süre öncesinde Kullanıcı’yı bilgilendirmek şartıyla ya da haklı sebeplerin varlığı halinde bildirime gerek olmaksızın Platform’da sunulan hizmetlere/servislere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsamını değiştirme, erişilebilen her türlü içeriği her zaman değiştirme, güncelleme, erişime kısmen ya da tamamen kapatma ve silme başta olmak üzere Platformda gerekli gördüğü her türlü fiili tedbiri alma hakkına sahiptir.

4.10. Kullanıcı, Platform ile kendisine sunulan hizmetlere erişim sağlarken ve söz konusu hizmetleri kullanırken gerçekleştirdiği her türlü işlemden dolayı hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu, yetkisiz erişim ve/veya kullanımın mevcudiyeti halinde Şirket’e söz konusu işlemler nedeniyle hiçbir sorumluluk izafe edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlali nedeniyle Şirket’in ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve dolaylı zararları (dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. Kullanıcı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, Platform ve bağlantılı olduğu sistem ve/veya altyapıya ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket’in kontrolü haricinde ve Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmayacak olaylar sebebiyle Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.13. Şirket, Hizmet’in 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını Kullanıcı’ya garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüt etmemektedir.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI

5.1. Şirket tarafından Kullanıcı’ya sunulan ve burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve üçüncü kişiler ile Şirket arasında akdedilen sözleşmeler uyarınca hukuken korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya sujelerin tamamı bizatihi ve münhasıran Şirket’in mülkiyetindedir.

 

6. FESİH

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın kullanım süresinin dolması halinde sona erer. Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Şirket’in işbu Sözleşme’den doğan her türlü hakkı saklıdır.

 

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile belirlenen Platform kullanımından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez veya kiralayamaz.

7.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması veya uygulanmasının imkânsız hale gelmesi, diğer maddelerinin geçerliliğini ve ifasını etkilemeyecektir.

7.3. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dâhilinde doğan her türlü hukuki ilişkinin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafta Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.4. İşbu Sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak yazışmalarda, Şirket, Kullanıcının başvurusu sırasında bildirdiği elektronik posta ya da sair iletişim adresine bildirimde bulunabilecek; Kullanıcı ise https://okut.io  elektronik posta adresine veya web sitesinde yer alan başvuru kanalına bildirimde bulunabilecektir. Kullanıcı’nın e-posta veya iletişim adresi değişikliğini güncellemediği takdirde, mevcut e-posta adresine veya iletişim adresine yapılacak tebligat geçerli sayılır.

7.5. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğunu ve tüm maddeleri kayıtsız ve şartsız kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın Platform’a üyelik işlemini gerçekleştirmesi anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUM VE ANLADIM. İŞBU SÖZLEŞME’DE YER ALAN TÜM HUSUSLARI ONAY TARİHİ İLE KABUL ETMİŞ OLDUĞUMU BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.

bottom of page